BALDANER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

GENEL AYDINLATMA METNİ

Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı (“Vakıf”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı (“Vakıf”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Vakıf tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

Kişisel verilerinizin Vakıf tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet sitesinde yer alan Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Vakıf tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

Kişisel verilerinizin Vakıf tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere, internet sitesinde yer alan Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Vakıf politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Vakfımızın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı internet sayfasından ulaşabileceğiniz Baldaner Eğitim ve Kültür Vakfı Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak Vakıf’a iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Vakıf’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.